اگر از آسمان سنگ ببارد

یک وسترن مدرن خوش ساخت و از بهترین فیلم های امسال که یادآوری می کند آمریکا فقط کالیفرنیا نیست.