۱۶ سال از ۱۱سپتامبر گذشت و خواب آمریکا برای غرب آسیا در حال تعبیر شدن است
وقتی بارزانی از اربیل فرار کرد و حاج قاسم آنجا را حفظ نمود، یقه سفیدها در خواب عکس گرفتن با کدخدا بودند.

 

دانلود بخشی از تراژدی غرب آسیا از زبان یک کهنه سرباز آمریکایی